Aydınlatma Metinleri

Cepte Yemek Üye İşyeri Sözleşmesi ile Cepte Yemek sistemine dahil olan bir çok işletme bulunmaktadır. Bu işletmelerden bazıları gerçek kişiler olabileceği gibi işletme bir tüzel kişilik olmakla birlikte sürdürülen ticari iletişim ilgili işletmenin sahibi olan yahut yetkilendirdiği gerçek kişiler (“İşletme Yetkilisi”) üzerinden sürdürülmektedir. İşbu Aydınlatma Metni İşletme Yetkilisi’ne ait kişisel verilerinin Cepte Yemek  Wizard Medya LTD. (“Cepte Yemek ”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve İşletme Yetkilisi’ni bilgilendirmek amacıyla kaleme almıştır.

1. Toplanan Kişisel Veriler

Üye İşyeri Sözleşmesinin sorunsuz sürdürülmesi ve cepteyemek.net üzerinden alınan siparişlerin sorunsuz olarak işletmenize aktarılması için İşletme Yetkilisine ait olan ad-soyad, T.C. Kimlik Numarası, email adresi, gsm ve/veya sabit hat, iş ve/veya ev adresi, Vergi Kimlik Numarası (gerçek kişi taciler için) verileri Üye İşyeri Sözleşmesi’nin kurulması sırasında Cepte Yemek ile paylaşılmaktadır.

2. Tanımlar

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

Şirket: Cepte Yemek  Wizard Medya LTD.

Kullanıcı: Cepte Yemek  platformu aracılığı ile sipariş veren gerçek kişiler

İşleme: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem,

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Cepte Yemek tarafından toplanan kişisel verileriniz Cepte Yemek ile aranızda imzalanacak olan Üye İşyeri Sözleşmesi kapsamında aşağıdaki amaçlar doğrultusunda Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir:

• Sözleşmenin ifası ve süreçlerinin takibi

• Fatura kesim süreçlerinin planlanması ve icrası

• Aylık sipariş bilgisinin paylaşılması

• Kullanıcı şikâyetlerinin çözümlenmesi ve takibi

• Cepte Yemek sisteminin doğru çalışması için denetim yapılması ve kötü niyetli işlemlerin takibi

• Sipariş takip portalı üzerindeki bilgi akışının sağlanması ve sipariş süreçlerinin takibi

• İşletmenize yönelik yeni ürün ve/veya hizmet grupları önerilmesi

• Şirket içi yahut 3.kişiler aracılığı ile sağlanan iş birliği çalışmalarının sürdürülmesi ve takibi

• Gizli müşteri araması, puan ve yorum takibi, yerinde inceleme, sistemler üzerinden uzaktan inceleme gibi süreçlerle Üye İşyeri Sözleşme süreçlerine uyulup uyulmadığının denetlenmesi ve takibi,

• Kullanıcılardan, 3.kişilerden, şirketimizden yahut sizin tarafınızdan gelebilecek olan hukuki taleplerin incelenmesi ve takibi,

• Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması ve icrası

• Şirket operasyonlarının güvenliğinin temini

• Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması

• Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi

• Üye İşyeri Sözleşmesi’nin ifası kapsamında kullanıcıları korumaya yönelik ortaya çıkabilecek olan diğer işleme amaçları

• Üye İşyeri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası

• Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası

• Ürün ve/veya hizmetlerin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası

• Şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi ve ilgili kişileri faydalandırmak için ilgili süreçlerin planlanması ve icrası

• Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası

Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında

• Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası

• Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi

• Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi

• Hukuk işlerinin takibi

• İş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası

• İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası

• Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası

• Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası

• Operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası

Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası kapsamında

• Üye İşyerleri, iş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi

• Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası

• Üye İşyerleri, iş ortakları ve/veya tedarikçilerin performans değerlendirme ve yönetimi süreçlerinin planlanması ve takibi buna yönelik hileli hareketlerin engellenmesi

4. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ile Aktarım Amacı

Cepte Yemek tarafından toplanan kişisel verileriniz yukarıda detayları verilen kapsamda Cepte Yemek süreçlerinin yürütülmesi amacıyla iştiraklerimiz, hissedarlarımız, iş ortaklarımız, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen hükümler çerçevesinde paylaşılabilecektir.

5. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Cepte Yemek tarafından e-mail, ilgili internet siteleri ve mobil uygulama gibi kanallardan, fiziki olarak posta/kargo yolu ile ve/veya telefon kanalıyla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz ayrıca Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve bu Aydınlatma Metni’nin 1. ve 2. maddelerde belirtilen hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

6. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi kapsamında kişisel veri sahibi olarak sizlere aşağıda belirtilen haklar tanınmıştır:

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Cepte Yemek talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve/veya en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Cepte Yemek ’nin iş bu Aydınlatma Metnini, iş gereksinimleri, kanuni gereksinimler doğması halinde tek taraflı olarak güncelleme hakkı saklıdır. İlgili güncelleme değişiklik tarihi itibari ile tarafınıza duyurularak bağlayıcı hale gelecektir.